KVKK Metni

KVKK Metni

GM Medya Web Tasarım & Yazılım Ajansı  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1. AMAÇ VE KAPSAM

GM Medya Web Tasarım & Yazılım Ajansı  bünyesinde yer alan tüm işletmelerimizin her birinde, kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet gösterilmektedir. Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Şirketlerimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesine, kaydedilmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz. GM Medya Web Tasarım & Yazılım Ajansı  kişisel verilerin korunmasına verdiği önem doğrultusunda, GM Medya Web Tasarım & Yazılım Ajansı  KVK Politikası ile GM Medya Web Tasarım & Yazılım Ajansı  tarafından yürütülen faaliyetlerin “KVK Kanunu” ‘da yer alan düzenlemelere uyumuna ilişkin temel prensipler belirlenmektedir. GM Medya Web Tasarım & Yazılım Ajansı  KVK Politikası düzenlemelerinin uygulanması ile GM Medya Web Tasarım & Yazılım Ajansı ’nın benimsediği veri güvenliği ilkeleri sürdürülebilir kılınmış olacaktır. GM Medya Web Tasarım & Yazılım Ajansı  KVK Politikası, GM Medya Web Tasarım & Yazılım Ajansı tarafından, herhangi bir veri sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen, kişisel verileri işlenen gerçek kişilere ve GM Medya Web Tasarım & Yazılım Ajansı çalışanlarına yöneliktir.

 

 

2. HEDEF

GM Medya Web Tasarım & Yazılım Ajansı  KVK Politikası ile, GM Medya Web Tasarım & Yazılım Ajansı  bünyesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması konusunda farkındalığın oluşması hedefi doğrultusunda gerekli sistemleri oluşturmak ve mevzuata uyumu temin etmek için gereken düzenin kurulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda GM Medya Web Tasarım & Yazılım Ajansı  KVK Politikası, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat ile ortaya konulan düzenlemelerin uygulanması bakımından yol gösterme amacı taşımaktadır.

3. TANIMLAR

GM Medya Web Tasarım & Yazılım Ajansı  KVK Politikası’nda kullanılan ve önem teşkil eden tanımlar aşağıda yer almaktadır:

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza. Anonim Hale Getirme : Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ: 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ. Çalışan(lar) GM Medya Web Tasarım & Yazılım Ajansı  çalışan(lar)ı. Müşteri(ler) GM Medya Web Tasarım & Yazılım Ajansı  hizmetlerinden faydalanan (lar).

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Yönetmelik: 20 Ekim 2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik.

Kişisel Sağlık Verisi: Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin her türlü bilgi ile kişiye sunulan sağlık hizmetiyle ilgili bilgi.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; müşteriler ve çalışanlar

Kişisel Verilerin Korunması Birimi: GM Medya Web Tasarım & Yazılım Ajansı  tarafından, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygunluğun sağlanması, muhafazası ve sürdürülmesi kapsamında Şirket bünyesinde gerekli koordinasyonu sağlayacak olan birim.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

KVK Kanunu: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kanun.

KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu. KVK Uyum

Programı: GM Medya Web Tasarım & Yazılım Ajansı  tarafından yürürlüğe konulmuş, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat ile uyumluluğun sağlanmasına ilişkin program.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

GM Medya Web Tasarım & Yazılım Ajansı : GM Medya Web Tasarım & Yazılım Ajansı  bünyesine dahil tüm şirketler.

GM Medya Web Tasarım & Yazılım Ajansı  İş Ortakları: GM Medya Web Tasarım & Yazılım Ajansı  ticari faaliyetlerini yürütürken çeşitli amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar.

GM Medya Web Tasarım & Yazılım Ajansı  Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası: Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik gereğince, GM Medya Web Tasarım & Yazılım Ajansı  tarafından kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yapılmış olan “GM Medya Web Tasarım & Yazılım Ajansı  Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası”. GM Medya Web Tasarım & Yazılım Ajansı  Tedarikçileri Sözleşme temelli olarak GM Medya Web Tasarım & Yazılım Ajansı  a hizmet sunan taraflar.

GM Medya Web Tasarım & Yazılım Ajansı  Veri Sahibi Başvuru Formu : Veri sahiplerinin, KVK Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu.

Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişi.

Veri Sorumluları Sicili : KVK Kurulu gözetiminde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı gözetiminde tutulan ve kamuya açık olan Veri Sorumluları Sicili. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği:10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ.

E-Bülten

E-bültene kaydolarak yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.


 

Binsaray Peyzaj  GM MEDYA

-->